Általános Szerződési Feltételek

az EuroMiskolc Travel Bt. által szervezett utazásokra

 

 

amely létrejött egyfelől az EuroMiskolc Travel Bt.  (3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt. 1.  tel.: 46/322-527, elektronikus levelezés címe: info@euromiskolctravel.hu, , engedély szám: U-00782) utazásszervező (továbbiakban: Iroda), másfelől alulírott megrendelő (továbbiakban: Utas) között az alábbi feltételek szerint:

 1. Az Iroda által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) Hatodik könyv I-II részének általános szabályai, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet előírásai és az e szerződésben foglaltak irányadóak.

 1. Az utazás időtartamát és helyét, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét, a részvételi díjat az Iroda által kiadott utazási ajánlat (programfüzet, vagy tájékoztató) tartalmazza. A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az áfát tartalmazza. Az Iroda által értékesített utazási csomag közvetített szolgáltatásokat tartalmaz. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra és a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra. Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásról az Iroda írásban köteles tájékoztatni az Utast.

 1. Az Utas, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának befizetési határideje az utazás indulása előtt 30 nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A fizetendő részvételi előleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszafizetendő az Utasnak, ha a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 60 nappal eláll, vagy ha az utazás az Iroda érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg.

 1. A szállítási költségek, a deviza forintárfolyama, vagy egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek, egyéb kötelező terhek mértékének időközi változása miatt az Iroda a teljes díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az Iroda az Utassal írásban közli. Ha a díj emelkedése az eredeti díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől elállhat, vagy az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt. Elállás esetén, vagy ha az Iroda a szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Iroda a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

 1. Az Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

Ha az Iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Iroda a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és a szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

c) Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni,

d) továbbá a (b) és (c) pontokban foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha

– az elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (továbbiakban vis maior), vagy

– a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

 1. Amennyiben az Iroda az utazás feltételeit a szerződéskötés után lényegesen módosítani kívánja köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. A díjemelésre a 4. pontban, az elállás jogkövetkezményeire az 5.a./b./ pontban foglaltak az irányadóak.

 1. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Iroda köteles az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.

 1. Ha az Utas – nem az előző pontokban felsorolt, bármely egyéb ok miatt – az utazás megkezdése előtt 60 napon belül áll el, az alábbi mértékű költségeket kell megfizetnie az Iroda részére:

60 – 36 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,

35 – 14 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,

13 – 7 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 75%-a,

6 – 0 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként, melyet az Iroda jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.

Bármely egyéb oknak minősül a betegség, a baleset vagy közeli hozzátartozó halála is. Ezekre az esetekre az Útlemondási Biztosítás megkötése nyújthat az Utasnak orvoslást, amit kizárólag a részvételi díj előlegének befizetésével egyidejűleg tehet meg. A biztosítás megkötése az Irodán keresztül az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel vagy a Mondial Assistance Biztosítóval történik. A részletes útlemondási szabályzat megtekinthető irodánkban, weboldalunkon, továbbá a www.eub.hu, ill. a www.mondial-assistance.hu weblapon

 1. Az Utas az utazás megkezdése előtt jogosult az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan harmadik személyre átruházni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. és az abban foglaltak tudomásul-vételéről írásban nyilatkozik. Az Utas köteles erről az Irodát haladéktalanul írásban tájékoztatni, és az igazolt többletköltséget viselni.
 2. Az Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esetén.

 1. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda, stb.) útján teljesíti.

Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Az Iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért maximum a részvételi díj összegének kétszereséig felel.

A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas kifogását a helyszínen az utaskísérőnek – ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni és a jegyzőkönyv egy példányát az Utas részére átadni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utas igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül az Irodának írásban a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt be kell jelentenie. A fentiek elmaradása, valamint jegyzőkönyv hiánya esetén az Iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az Utast.

 1. Az Iroda kötelezi magát, hogy az utazási ajánlatban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e az Utas Betegség-, Baleset- és Poggyász-, illetve az Útlemondási Biztosítását.

 1. Az Iroda az Utast a jelentkezéskor tájékoztatja a következőkről:

– az utazáshoz szükséges okmányokat (útlevél, vízum, stb.) az Utas szerzi be,

– az adatszolgáltatási határidők be nem tartása az Utasnak felróható okot eredményezve az utazás meghiúsulását vonhatja maga után.

 1. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi- és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy úti okmánya a hazaérkezést követő 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása, vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt nem vehet részt az utazáson, az Iroda jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

 1. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezett szerződési feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kárigénnyel nem léphet fel.
 2. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 1. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Iroda közreműködője át nem vette.

 1. Az EuroMiskolc Travel Bt. a működéséhez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést.

 1. Az EuroMiskolc Travel Bt. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek, ennek hiányában a jogvitában a Pp. szerint illetékes bíróságon érvényesíthetik igényeiket. Felügyeleti szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém-hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az EuroMiskolc Travel Bt. a szerződéskö­téskor és a weboldalon megadott személyes adatokat kizárólag a törvényi előírá­soknak és jogszabályoknak megfelelően őrzi meg és használja. Harmadik félnek csak abban az esetben adja át, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. Bővebb információért az Iroda Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a www.euromiskolctravel.hu weboldalon, illetve az Irodában.

Az utas maga és az együtt utazók nevében nyilatkozik, hogy

 • a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe, vagy
 • adóalanyként, de a saját nevében és javára (azaz utasként) veszi igénybe, vagy
 • adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

Kelt: Miskolc,…………………………………

Az utazási szerződésben foglaltakat tudomásul veszem, egyidejűleg aláírásommal elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem.

 

…………………………………….                             …………..…………………………….

Utas                                                                     EuroMiskolc Utazási iroda

vagy  képviselője                                                            vagy  megbízottja